Untitled Document

- D R A F T - 

Pyetjet e pakombinuara per provimin Final te kursit te diplomimit

MNP“Operacione Industriale dhe Navale“ 

Vlore, me 18.05.2010 

Shembuj tezash

NAV 414 Aplikime Software ne Industri 

AutoCAD

Krijimi i objekteve komplekse. 

Krijimi i Regjioneve (Regions) dhe nxjerrja e karakteristikave nga nje model rregjon (MASSPROP); Veprimet me rregjonet (Union, Subtract, Intersect).

Percaktimi i koordinatave ne 3D. Vendosja e nje sistemi UCS ne hapesiren 3D.;  Krijimi i objekteve 3D (Wireframe Modeling, Surface Modeling, Solid Modeling); Pamjet ne 3D; Vizualizimi i modeleve 3D (Hide, Shade, Render).

Vizatimi me siperfaqe ne 3D  

Perdorimi i 3D Faces dhe Polyfaces. Ndertimi i objekteve me 3D Faces; Punimi me komandat e siperfaqeve 3D (Edgesurf, Rulesurf, Tabsurf, Revsurf, 3D Mesh).

Vizatimi me trupa volumore ne 3D.

CATIA

Hyrje  ne teknikat per krijimin e modeleve solide te vizatimeve/modeleve inxhinierike.

Temat kryesore perfshijne modelimin tre-dimensional te pjeseve dhe asemblimit, vizualizimit, pamjeve ne projektimin ortoginal, shtresave, pamjeve ndihmese, seksionale dhe prerjeve, pamjeve te eksploduara, dimensionimit dhe tolerancave, listes se materialeve dhe dokumentacionit te modelimit te gjeneruar me ndihmen e kopmpjuterit..

MaxSurf

Hyrje ne Maxsurf. Editim, konceptim dhe perfundim projekti.

Literatura:

     AutoCAD

 1. T.T.Wohlers – Applying AutoCAD 2002 Advanced – New York, USA 2003
 2. Dr.Sc. Sadullah Avdiu – Vizatimi me Kompjuter (AutoCAD 2008) – Fakulteti i Inxhinierise Mekanike, Prishtine 2008

     CATIA

 1. CATIA V5 Workbook, Richard Cozzens, Schroff Development Corporation

     MaxSurf

 1. MaxSurf – Version 2.0, Formating Design Systems 2004
 2. MaxSurf Training – Version 2.0, Formating Design Systems 2004
 

NAV 420   Manaxhimi i Operacioneve dhe Cilësisa Industriale

Cfare eshte manaxhimi i operacioneve. Strategjia e operacioneve. Projektimi i produktit. Projektimi i procesit të prodhimit. Parashikimi i kërkesës. Manaxhimi dhe planifikimi i kapaciteteve. Projektimi i sistemit të punës. Manaxhimi total i cilësisë. Përcaktimi i cilësisë. Kosto e cilësisë. Standartet ndërkombëtare të cilësisë. Manaxhimi i zinxhirit të furnizimit. Çfare përfaqson zhinxhiri i furnizimit. Faktorët që ndikojnë në të. Manaxhimi i zinxhirit të integruar të furnizimit. Planifikimi dhe kontrolli i projektit. Cikli i jetës së projektit. Manaxhimi dhe skedulimi i rezervës. Funksionet dhe llojet e rezervave. Presionet për nivel të lartë dhe te ulët të rezervës. Kostot që lidhen me rezervat. Modelet e përcaktimit të sasisë së porosisë. Planifikimi i burimeve.  Sistemet e planifikimit të materialve. Karakterisitkat dhe përfitimet e MRP. Planifikimi i faktorëve kryesor të MRP. Skedulimi i operacioneve. Skedulimi i punës. Matësit e efektivitetit të skedulimit.

Literatura:

 • Manaxhimi i Operacioneve, Suzana Panariti, 2008.
 • Manuale di Gestione industiale, Cappetta M., Milano, 2001. 

NAV 421 «Çështje të Avancuara të  Strukturave Inxhinierike»  

 • Cila eshte menyra konvencionale e klasifikimit te materialeve/strukturave? Cila eshte menyra e re e klasifikimit te materialeve/strukturave?.Materialet me performance te larte (HPM).
 • Cilat jane vetite speciale te qeramikave dhe xhamave? Perse perdoren? Cila eshte rendesia industriale e perdorimit te qeramikes, xhamit, lidhjeve te metalike?
 • Fol shkurt mbi plastikat e perforcuara  FRP. Avantazhet dhe disavantazhet  e materialeve te plastikave te perforcuara  (FRP) ne fushen e mjeteve navale.
 • Cilet jane tipet kryesore te konstruktimit per mjetet e vogla detare? Interpreto ato? Kur perdoret njera dhe kur tjetra sipas mendimit tuaj dhe pse?
 • Mbi aplikimin dhe evoluimin e materialeve kompozite ne strukturat e avioneve? Cilat jane dy sfidat ne kete sektor?
 • Cilat jane avantazhet e perdorimit te fenolit si shpetues nga zjarri per aplikimet navale? Krahaso kompozitat e fenolit me metalet.
 • Cilat jane metodat e perdorura per prodhimin e mjeteve me FRP. Fol shkurt per to dhe jep avantazhet dhe disavantazhet per secilen.
 • Cilet jane nocionet baze te paisjeve offshore ne det te hapur dhe tipet e tyre.
 • Lundrat vinc dhe lundrat vinc  plotesisht te rrotullueshem, avantazhet dhe disavantazhet e tyre.
 • Lundrat katamaran dhe lundrat furnizuese.
 • Historiku i mjeteve ofshore ne vendin tone dhe praspektiva te tyre.
 • Lundrat katamaran dhe dragat.
 • Zhvillimi /prespektivat e strukturave offshore ne industrine e gazit dhe te vajit.
 • Zhvillimi / prespektivat per mjete e transportit detar ne tregun boteror dhe vendas.
 • Faktoret qe ndikojne ne qendresen dhe ngurtesine gjatesore.
 • Avantazhet dhe disavantazhet e perdorimit te lidhjeve te Al ne strukturat navale.
 • Konstruksionet sandwich. Pse nje konstruksion sandwich? Projektimi me sandwich. 

NAV 440 Operacione Industriale dhe Navale  

 • Elemente e operacioneve teknologjike dhe jo teknologjike 
 • Operacionet per ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave.
 • Pajisjet e nevojshme, skemat e ndryshme te ketyre operacioneve.
 • Operacionet per ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave te lengeta ne çisterna.
 • Pajisjet e perdorura per keto operacione.
 • Sistemet e ndryshme te tubacioneve te perdorura per ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave.
 • Operacionet me litaret gjate ankorimit.
 • Operacionet me rimorkiatoret.
 • Operacionet e riparimit ne industry navale dhe indurstri mekanike
 • Operacionet e ndertimit te mjeteve detare dhe detaleve standartre 
 • Operacionet për ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave. Pajisjet e nevojshme, skemat e ndryshme të këtyre operacioneve.
 • Operacionet për ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave të lëngëta në  çisterna.
 • Sistemet e ndryshme të tubacioneve të përdorura për ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave.
 • Operacionet me litarët gjatë ankorimit. Operacionet me rimorkiatorët.  

NAV 450 Manaxhim Projekti Industrial

 •  
  Kuadri i Manaxhimit te nje Projekti
 • Fushat e dijes se Manaxhimit te Projekteve.
 • Manaxhimi i Integrimit te projektit.
 • Manaxhimi i shtrirjes se projektit.
 • Manaxhimi i kohes se projektit.
 • Manaxhimi i kostos se projektit.
 • Manaxhimi i cilesise se projektit.
 • Manaxhimi i burimeve njerezore te projektit.
 • Manaxhimi i riskut te projektit.
 • Manaxhimi i prokurimit/kontraktimit te projektit. 

NAV 465 Teknologji te Avancuara Industriale

 •  
  Drejtime te reja te prodhimit .
 • Globalizimi i prodhimit dhe e ardhmja e teknologjive te reja.
 • Proceset e prodhimit, kontrollit, per industrine.
 • Sinteza e kerkesave per industrine ne te ardhmen.
 • Kerkesat e materialeve per industrine e se ardhmes.
 • Rezistenca ndaj korrozionit, rezistenca ne veshje, materialet e temperaturave te larta, modelet e materialeve dhe databaset, etj.
 • Programet per materialet, programet e avancuara industriale per materialet, programet per materialet kompozite me fibra qeramik te vazhduar.
 • Teknologjit e avancuar ne industrin navale
 • Teknologjit e avancuar ne mekanike
 • Teknologji te avancuara per enengjine ( prodhimi, rruajtja, riciklimit). Programet per gjenerimin e energjise 

NAV 480 Praktike Profesionale  

 • Nje veshtrim i shkurter mbi organizimin e punes ne portin e Vlores, numri i reparteve, sherbimet, kapaciteti i perpunimit te anijeve;
 • Teknikat e reja e perdorura ne ndertimin e anijeve sipas DAMEN, organizuar ne Kantierin e Pashalimanit, teknikat: ne saldim, shabllone, montim, perzgjedhjen e materialit (alumin&celik) etj.
 • Organizimi i Brendshem i punes ne depozitat e hidrokarbureve te Petroliferes, punonjesit, sherbimet per te tjere.
 • Proceset e shkarkimit te hidrokarbureve nga anija ne depozite dhe nga depozita ne autobote.
 • Sistemi i sigurimit teknik, siguria e brendshme e kantierit. Shkalla e ndotjes se ujit dhe ajrit. Impakti per qytetin e Vlores. 

VLERESIMI

Kontrolli do te behet nepermjet dy provimeve me shkrim dhe me goje: 

  Provimi me Shkrim E Merkure, date 23 Qershor 2010, ora 10.00 

  Salla C 201

Vleresimi do te behet sipas pershkrimit ne tabelen e meposhtme ne baze te konvertimit te vleresimit total ne %, duke filluar nga nota 2. 

Piket (%) -20 21-30 31-40 41-54 55-64 65-74 75-83 84-92 93-100
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 100