‚€œStudimi mbi evidencimin, testimin dhe investigimin e materialeve qe perdoren ne mjetet e transportit detar me qellim vleresimine besueshmerise se tyre gjate shfrytezimit‚€�


Ne kuader te zhvillimit te jetes shkencore ne Departamentin e Lundrimit u krijuan dy grupe shkencore te cilet do merren me studimin, perpunimin dhe publikimin e materialeve dhe te punimeve te ndryshme shkencore ne fushen e Lundrimit dhe te Manaxhimit Detar.

Grupi i Navigacionit:

Pergjegjes i Grupi:        Agron  Dukaj
Anetare te Grupit:        Gjergji  Toska,  Ermal  Xhelili

Grupi i Manaxhimit Detar dhe Legjislacionit Detar:

Pergjegjes i Grupi:        Shkelqim  Sinanaj
Anetare te Grupit:        Ermal  Xhelili, Suard  Alizoti


   Komisioni i Promovimeve

Kryetar i komisionit:        
Shkelqim Sinanaj
Anetar:                               
Gjergji  Toska
Anetar:                               Agron  Dukaj