Kriteret e Pranimit per Master te Nivelit te Pare ne Sipermarrje dhe Turizem:

  1. Regjistrimet jane te hapura per te gjithe studentet qe kane nje diplome te nivelit te pare qe kane nje diplome ne ekonomi
    ,si edhe per te gjithe studentet qe kane nje diplome sipas sistemit te vjeter.
  2. Nota mesatare mbi 7.00