Rreth FShH

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua ne 5 dhjetor 2007, para zhvillimit te zgjedhjeve ne Universitet mbi bazen e departamenteve ekzistues nderfakultetor te Mesuesise dhe te Gjuheve te Huaja, ne menyre te tille qe te plotesonte standartet ne perputhje me kerkesat e Ligjit te Arsimti te Larte sidomos per strukturen e Departamenteve dhe njeseve te tjera perberese dhe nivelin e kualifikimit te profesoratit.

Dega e Ciklit te Ulet ishte e para dege qe u krijua ne FShH ne vitin 1998, dega Anglisht u hap ne vitin 1999, ne vitin 2002 u hap dega e Italishtes dhe e Parashkollorit, ne vitin 2003 u krijua dega e Pedagogjise se Specializuar, dega e fundit qe u krijua ishte e Gjuhe-Letersise.

Me VKM te 2007 u hap cikli i dyte i studimeve master (DND), per Pedagogjine e Specializuar Sociale. Do jete dy vjecare me ngarkese mesimore vjetore, jo me pak se 60 kredite. Te drejten e kane studentet e diplomuar ne ciklin e pare te studimeve ne te njejtin specialitet ose ne specialitet te barazvlefshme me te qe kane fituar mbi 130 kredite dhe note mesatare te ponderuar jo me pak se 7. Kete vit akademik u aprovua hapja e studimimeve te MNP ne nivelin Universiteti ne deget: Italisht, Angllisht dhe Matematike.