Untitled Document
Data(dita,muaji,viti)
Emer Mbiemer
Titulli i Temes
Abstrakt
12/11/2009
Petrit Taraj
Modelet e mësimdhënies dhe të nxënit, kushtet e të nxënit (Modeli Gagne)
Kater modelet e mesimdhenies tregojnë lidhjen midis vazhdimësisë dhe shkallëve të dijes. Hierarkia është e lidhur me përmbajtjen sepse ajo zakonisht pasqyron mardhëniet, lidhjet midis pjesëve të informacionit, ndërsa renditja është e lidhur me proçesin, sepse ajo përcakton kohën për të mësuar pjesët e ndryshme të kësaj përmbajtje. Për të studiuar efektet e një strukture të shkallëzuar në të mësuar, teoricieni amerikan Gagne përdori një metodologji që me kohë ka dalë e vlefshme në fushën e arsimit. Kjo metodë njihet si “analizë pune“. Renditja e kujdesshme e detyrave ka qënë dhe vazhdon të mbetet një element kritik me efektivitet në fushën e arsimit.
12/11/2009
LulezimHajnaj Ndijimet dhe Perceptimet

Problemet qe do te trajtohen
1-Kuptimi mbi ndijimet
2-Ligjshmerite e ndijimeve.
3-Llojet e ndijimeve.
4-Kuptimi mbi perceptimet.
5-Llojet e perceptimeve
19/11/2009
Arianit Gjipali Standartizimi i profesionit te mesuesit. Domosdoshmeri per arsimin shqiptar.
Domosdoshmeria e standartizimit te profesionit te mesuesit ne kushtet aktuale te arsimit shqiptar per rritjen e cilesise se shkollimit te nxenesve. Tema do te trajtoje: 1. Kushtet aktuale te punesimit te mesuesit ne shqiperi (nen ndikimin e politikes) 2. Vendosja e standarteve per mesues do te bej diferencimin e me te mireve per rekrutimin dhe punesimin sipas nevojave te institucioneve arsimore. 3. Standartizimi si pararendes i licensimit te profesionit te mesuesit.
14/01/2010
Arbana Zhapa    
14/01/2010
Prof.As. Irakli Mitro Toka ne Sistemin Diellor
Se pari do te perqendrohem ne fillim tek Gjithësia dhe çfare përfaqëson ajo, per te kaluar pastaj tek planeti Tokë. Cështjet ku do te perqendrohem:Dielli, planetet, satelitet, asteroidet, meteoret, kometat.Si rregull per çdo çeshtje terheq mendime nga studentet brenda nje afati kohor te kufizuar
3/12/2009
Nevila Furxhi Edukimi i disa sjelljeve te rendesishme ne etapat e para te femijerise
Diskutimi do te fokusohet ne ceshtje te psikologjise se zhvillimi te pare ne disa kendveshtrime shkencore, ku spikat psikoanaliza. do te behet fjale per modelet e zhvillimit dhe destinacionet e para te rrugeve te mesimit te sjelljes, raportet e te rriturve me femijet ne rritje, diskutimi i disa ceshtjeve qe lidhen me foshnjerine, c'ndodh nese gjerat vendosen jo mire, a ka perkthime ne jeten e mepasshme te ketyre hendeqeve. vend te rendesishem do te zene evidentimi i disa pikave kritike, percaktuese te zhvillimit dhe sjelljes ne menyre te pakthyeshme.
3/12/2009
Entela Avdulaj Stilet konjitive te te nxenit, mbeshtetje e rendesishme ne procesin e te nxenit

Perballe te njejtes situate, subjektet paraqesin reagime te ndryshme, ndonjehere edhe kontradiktore. Por si mesojme ? Cilat jane stilet tona konjitive te te nxenit (marrja e njohurive) ? Cilat jane stilet tona te te nxenit (menyra e te nxenit) ? Cfare influenxon ne procesin tone te te nxenit ? Cilat do te ishin disa strategji per te nxene me mire ? Ky artikull merr persiper t’iu pergjigjet pyetjeve te ngritura me siper, nepermjet aspekteve teorike mbi procesin e te nxenit dhe permes nje kerkimi te realizuar me 29 studente universitare. Jane identifikuar me studentet, nepermjet metodes se pyetesimit, dy prej stileve konjitive (preferencat tona shqisore dhe predominanca hemisferike e trurit) dhe gjithashtu, nepermjet puneve ne grup jane ndertuar strategji per te zhvilluar dhe forcuar procesin e tyre te te nxenit

10/12/2009
Erjona Dervishaliaj    
10/12/2009
Mirela Cepele
Veshtrim Psiko-Pedagogjik “Mesues Social”
Ky punim synon të përshkruajë problematikat e komunikimit mësues-nxënës, bashkëveprimit social që vendoset midis grupeve që komunikojnë në procesin e mësimdhënies në klasë, ku në thelb qëndron prezantimi nga ana e mësuesit të disa aftësive sociale, të cilat bëjnë të mundur realizimin e një sjelljeje sa më pozitive dhe normale gjatë orës së mësimit midis nxënësit e mësuesit në klasë.
17/12/2009
Amarilda Prifti
Inteligjenca dhe vlerësimi i saj
Ky punim synon të përshkruajë problematikat e komunikimit mësues-nxënës, bashkëveprimit social që vendoset midis grupeve që komunikojnë në procesin e mësimdhënies në klasë, ku në thelb qëndron prezantimi nga ana e mësuesit të disa aftësive sociale, të cilat bëjnë të mundur realizimin e një sjelljeje sa më pozitive dhe normale gjatë orës së mësimit midis nxënësit e mësuesit në klasë.
17/12/2009
Fatlinda Shkurti
Qyteterimi Antik ne Rajonin Jugor
Se pari ne punim do te vihet theksi ne ndryshimet demografike qe kane ndodhur ne
qytetin e Vlores pas vitit 1990 duke vene ne dukje dhe shkaqet e ketyre ndryshimeve.
Se dyti urbanizimi si proçes sjell zhvillim, por do te evidentohen edhe problemet mjedisore qe ai mbart.
Se treti do te jepen tregues te ndotjes dhe masat parandaluese duke u mbeshtetur edhe tek legjislacioni shqiptar per kete problem.
7/1/2010
Aleks Trushaj
Qyteterimi Antik ne Rajonin Jugor
Ne kete teme do te jepet informacion per objektet dhe monumentet arkeologjike te pre-historise dhe antikitetit ne vecanti per rrethin e Vlore. Ne caktimin e kesaj tema eshte marre parasysh dhe kerkesa e kolegeve per Informacion ne kete fushe (Arkeologji).
7/1/2010
Odise Caci
Etnogjeneza Ilire.
Do te sillen argumenta ne favor te etnogjenezes Ilire.Mendime te historianeve e studjueve shqiptare per keto probleme.Enigmat qe fshihen....