Diplomat qe ofron ky Departament

Departamenti i Shkencave të Edukimit ka ne varesi te tije Degën Cikli Ulët dhe Ciklin Parashkollor.
Departamenti yne lëshohen këto diploma: